Obec Šíd

Video

Worship180x50

Poslanci Obecného zastupiteľstva

 

Obecné  zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov obce zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva a sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

Obecné  zastupiteľstvo má celkom 9 poslancov. Kompetencie obecného zastupiteľstva upravuje zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov, najmä v § 11. Obecné zastupiteľstvo sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Jeho zasadnutia zvoláva a vedie starosta obce. Rokovania obecného zastupiteľstva sú zásadne verejné. Obecné zastupiteľstvo vyhlási rokovanie vždy za neverejné, ak sú predmetom rokovania informácie alebo veci chránené podľa osobitných zákonov. Podrobné pravidlá o rokovaní obecného zastupiteľstva sú upravené v Rokovacom poriadku obecného zastupiteľstva v Šíde.

Poslanci obecného zastupiteľstva boli zvolení vo voľbách dňa 15. novembra 2014.

 

Poslanci Obecného zastupiteľstva

 

 RNDr. Pál Benko

 zástupca starostu

 Tibor Berky

 poslanec

 Ing. Melinda Górászová

 poslankyňa

 Tibor Kökény

 poslanec

 Róbert Kökény

 poslanec

 Tibor Kurunci

 poslanec

 Karol Mihály

 poslanec

 Karol Šóš

poslanec

 Szabolcs Szígyártó

poslanec

 

 

 

přesný čas

Počasie

Počasie Šíd - Svieti.com

TOPlist